Privacy Beleid

Welkom bezoeker/beste klant,

Geen ondernemerschap zonder tevreden klanten of prospecten. Daarom wensen wij met al onze bezoekers een lange termijn relatie op te bouwen en één van de grondbeginselen om dat te bereiken is door ‘vertrouwen’ te creëren. Om dat vertrouwen aan de basis al een correcte kans te bieden willen we hieronder op een begrijpbare manier uitleggen hoe we met jouw (persoonlijke) gegevens omgaan. We proberen duidelijk te omschrijven welke gegevens worden verzameld, op welke manier, hoe deze worden verwerkt, met wie deze worden gedeeld, hoe deze worden beschermd en hoe lang ze worden bewaard. Voorts geven we je ook mee wat je rechten zijn als gebruiker van onze e-winkel en met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Al deze informatie vormen onze ‘privacy policy’.

Nog even meegeven dat we onder ‘persoonsgegevens’ alle informatie verstaan over een persoon die toelaat om de ‘betrokkene’ rechtstreeks of onrechtstreeks als natuurlijke persoon te identificeren.

Datum uitgave van deze versie : 01/09/2021
Versie : 1.0

1. Wie verzamelt informatie

Wij, Natuurwinkeltje Margriet (hierna “Margriet” genoemd) gevestigd te Achter d’Hoven 11/1, 2990 Wuustwezel staan in voor de verzameling, alsook de verwerking van jouw persoonsgegevens op deze site (https://www.natuurwinkeltjemargriet.be) overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer” genoemd), en de (EU) verordening 2016/679 van het Europese Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Mocht je na het lezen van deze privacy policy nog vragen hebben, stel ze ons

2. Welke gegevens worden verzameld

Half werk is geen werk of erger, verloren werk…. Wij zien het dan ook als onze taak om ons te verdiepen in onze totale diensten- en klantenervaring : nagaan in hoeverre het productenaanbod goed aansluit bij hun wensen/behoeften, op welke manier gebruikers op onze site terecht komen, hoe we onze gebruikerservaring zo eenvoudig mogelijk kunnen maken en verbeteren,… Om onszelf de kans te geven al deze zaken te kunnen doen, verzamelen we diverse soorten informatie :

2.1. Persoonlijke identificatiegegevens

Deze gegevens worden veelal opgevraagd op het bestelformulier op de website maar ook wanneer je met ons contact zou opnemen. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld je voornaam, je naam, je klantnummer, eventueel geboortedatum, adres- en contactgegevens, jouw logingegevens,…

2.2. Elektronische identificatiegegevens

Bezoekers en klanten kunnen ons uiteraard contacteren met allerlei vragen. Het contactformulier en online chat – indien actief – zijn beide toegankelijke communicatie-instrumenten om in contact te treden met elkaar maar waarvoor wij mogelijks wel enkele gegevens moeten opvragen zoals je naam, emailadres, telefoonnummer, je type vraag en de inhoud van jouw vraag. Anderzijds willen wij onze klanten en geïnteresseerden ook op de hoogte houden van onze nieuwe producten en diensten waarvoor wij een nieuwsbrief uitsturen.

2.3. Beroepsgegevens

Deze informatie kan eventueel worden opgevraagd op het bestelformulier of wanneer je met ons in contact zou treden en omvatten bedrijfsnaam, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer/btw-nummer, telefoonnummer van het werk, e-mailadres van het werk, functie, statuut, naam van de vertegenwoordiger,…

2.4. Financiële gegevens

Om erover te waken dat overeenkomsten op een juiste manier worden uitgevoerd, maar ook om bepaalde wettelijke verplichtingen na te komen, verwerken wij ook jouw bestellingen, betalingen en bankgegevens.

2.5. Cookies, surfgegevens, action tags, log files

Wij verzamelen op passieve wijze niet-persoonsgebonden gegevens door het gebruik van cookies en action tags. Méér informatie hierover vind je evenwel terug in onze afzonderlijke cookie policy. Cookies zijn overigens niet de enige manier om voorkeuren van gebruikers beter te kunnen begrijpen. Wij maken ook gebruik van een enkele (meet)instrumenten (bv. google analytics, hotjar,…), vaak van derde partijen, die ons toelaten om de totale gebruikerservaring van onze bezoekers beter zichtbaar en begrijpbaar te kunnen maken opdat we deze verder kunnen verbeteren. Daarom verzamelen wij ook informatie zoals het IP adres, het type en de versie van browser waarmee je onze site bezoekt, de pagina’s die je bezoekt op onze website en welke onderdelen je aanklikt. Action tags helpen ons bij het verzamelen van voorgaande informatie. Deze tags worden aangewend om het gebruik van een website na te gaan, zoals het aantal keren dat een bepaalde pagina werd bekeken, waar op een knop werd geklikt,… maar ook om de performantie van onze nieuwsbrieven en advertenties verder te optimaliseren, met als doel onze berichtgevingen beter af te stemmen op de noden van onze bezoekers. Wij verzamelen eveneens niet-persoonsgebonden gegevens via onze log files. Log Files bevatten informatie, weggeschreven door de webserver over de bezoekers van onze site zoals browser types, domeinnamen en andere anonieme statistische data met betrekking tot het gebruik van onze website. Net zoals alle voorgaande informatie, kunnen deze gegevens ook worden gebruikt om het beheer van onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan te optimaliseren. Tot slot willen we benadrukken dat van zodra niet-persoonsgebonden gegevens worden verbonden met persoonsgegevens, waardoor identificatie van de betrokken personen mogelijk zou zijn, dan zullen wij deze gegevens verwerken als persoonsgegevens.

3. Waarom verzamelen we deze gegevens

De voornaamste redenen hebben we enigzins al opgesomd in vorig punt. Wij willen in eerste instantie een vlotte, toegankelijke en positieve ervaring creëren voor de bezoekers en klanten van onze site en gebruikers van onze dienstverlening. Dat kunnen wij hoofdzakelijk realiseren door feedback te verzamelen over deze ervaringen :

3.1. Mbt je persoonlijke identificatiegegevens

Deze gegevens hebben wij nodig in het kader van de aankoop van een product en/of dienst, maar ook de verdere afhandeling hiervan (o.a. verzending en betaling van je aankoop, mogelijke retour,…). Al deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn enkel mogelijk dankzij jouw toestemming (cfr artikel 6.1 a van de Algemene Verordering van de Gegevensbescherming, kortweg AVG) of kunnen gebeuren omdat ze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van een overeenkomst (cfr artikel 6.1 b van de AVG). Wij bewaren deze gegevens zolang je account bestaat.

3.2. Mbt je elektronische identificatiegegevens

Bezoekers en klanten kunnen ons contacteren met allerlei vragen. Het contactformulier, e-mail en online chat – indien actief – zijn allen toegankelijke communicatie-instrumenten om in contact te treden met elkaar maar waarvoor wij mogelijks wel enkele gegevens moeten opvragen zoals je naam, emailadres, telefoonnummer, je type vraag en de inhoud van jouw vraag. Deze gegevens worden bewaard tot een oplossing werd verstrekt op jouw vraag en niet langer. Heb je je ingeschreven op een elektronische nieuwsbrief, dan bewaren wij deze gegevens maximaal 8 jaar tenzij deze gekoppeld zijn aan je account, dan bewaren wij deze zolang jouw account blijft bestaan.

3.3. Beroepsgegevens

Conform punt 3.1. kunnen de persoonlijke gegevens worden vervangen door de beroepsgegevens indien je vanuit deze hoedanigheid een aankoop doet bij ons of van onze dientsverlening gebruik maakt. Deze gegevens blijven bewaard zolang jouw account blijft bestaan.

3.4. Financiële gegevens

Naar aanleiding van de aankoop, een factuur of mogelijks zelf een offerte-aanvraag, hebben wij financiële gegevens nodig om deze correct te kunnen opvolgen. Daarnaast hebben wij bepaalde verplichtingen waaraan we moeten voldoen (cfr artikel 6.1 c van de AVG). Een correcte boekhouding is daar een voorbeeld van. Hiervoor houden we gegevens bij over offertes, je bestellingen, betaalgegevens, retouren,… De bewaartermijn van deze gegevens stemt overeen met de wettelijke termijn van 7 jaren, die volgen op de belastbare periode waarop ze betrekking hebben, + 1 jaar (8 jaar in totaal dus) gedurende dewelke wij documenten moeten bewaren om onze boekhouding te staven.

3.5. Cookies, surfgegevens, action tags, log files

Deze gegevens die niet gelinkt kunnen worden aan een ‘betrokkene’ worden gebruikt om het gebruikersgedrag van onze bezoekers beter begrijpbaar te kunnen maken opdat we onze website en onze dienstverlening in het algemeen verder kunnen verbeteren. Deze gegevens bewaren wij maximaal 8 jaar.

4. Met wie worden deze gegevens gedeeld ​

Wat wij NIET doen : jouw gegevens zomaar verkopen, verhuren of verdelen met derden !

Wij gaan er prat op onze privacy policy strikt na te leven en overeenkomstig de beschrijvingen in voorgaand hoofdstuk (“waarom verzamelen we deze gegevens”) en uitsluitend indien wij voorafgaand jouw uitdrukkelijke toestemming (“opt-in”) hiervoor hebben verkregen, zullen wij geen gegevens mededelen die we van jou op onze website hebben verzameld. Het staat je overigens op elk ogenblik vrij om jouw toestemming in te trekken door ons een bericht te sturen zonder enige vorm van motivatie.

Mocht er een gehele of gedeeltelijke reorganisatie gebeuren of ingrijpender, een overdracht van de activiteiten van Natuurwinkeltje Margriet aan een derde, dan kunnen wij hoogstwaarschijnlijk niet anders dan je gegevens aan deze nieuwe partij (of derden) over te dragen. Wij zullen steeds trachten je hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen.

In onze samenwerking met mogelijke derde partijen om een zo vlotte, toegankelijke en positief mogelijke ervaring te creëren voor de bezoekers en klanten van onze site, kiezen wij zoveel mogelijk voor Europese partners. Mocht een partij toch gevestigd zijn buiten de EU, dan hebben wij strikte afspraken met hen gemaakt teneinde de Europese privacyregels strikt na te leven.

Tot slot willen wij nog melden dat we in bijzondere omstandigheden, in het geval van ernstige overtredingen, wanneer wij menen dat het mededelen van deze informatie nodig is om in rechte te reageren tegen iemand die een inbreuk maakt op onze gebruiksvoorwaarden, om de veiligheid van onze gebruikers, onze website of het publiek te beschermen of wanneer ons de vraag uitdrukkelijk wordt gesteld door de bevoegde autoriteiten, wij jouw persoonlijke gegevens wel aan de desbetreffende autoriteiten kunnen/moeten verstrekken.

5. Hoe worden jouw gegevens beschermd

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om een beveiligingsniveau te garanderen die je persoonsgegevens beschermt tegen verlies, diefstal, verspreiding of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen of ongeoorloofd gebruik, aangepast aan het risico. Ofschoon de voorvermelde inspanningen jouw gegevens (inclusief persoonsgebonden gegevens) te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging door derden, moet je je er bewust van zijn dat er altijd een risico verbonden is aan het verzenden van gegevens over het internet. Daaruit volgt dat er ook een risico bestaat dat anderen een manier zouden kunnen vinden om onze beveiligingssystemen te omzeilen. Zodoende kunnen wij, ondanks ons streven persoonsgegevens te beschermen, niet de veiligheid of privacy van enige gegevens die je aan ons overmaakt verzekeren of garanderen, en je verstrekt deze dan ook op eigen risico. Tot slot willen we je erop wijzen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die niet door ons worden gecontroleerd en waarop onze privacy & cookie policy dus niet van toepassing is.

6. Jouw rechten

Hieronder informeren we je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Recht van toegang en inzage

Als direct betrokkene heb je uiteraard het recht om op ieder ogenblik gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je hebt op ieder ogenblik het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In functie van de aard van je vraag heeft dit een directe of indirecte impact op de (toekomstige) dienstverlening. Voorts mag je ons steeds vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit heeft dan vooral betrekking op een situatie wanneer je persoonsgegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht van verzet

Je kan je steeds verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme redenen. Bovendien kun je je altijd verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens in het kader van direct marketing.

Recht van vrije gegevensoverdracht

Hiermee verwijzen we naar je recht om jouw persoonsgegevens, die door ons worden verwerkt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan je te verstrekken, of indien technisch mogelijk, over te dragen aan een derde partij op jouw uitdrukkelijk verzoek.

Recht van intrekking van de toestemming

Heb je in het verleden je toestemming gegeven voor de verwerking van je gegevens, dan heb je eveneens het recht om hier later op terug te komen, en dus je toestemming in te trekken.

Recht om klacht in te dienen

Uiteraard willen wij dit zelf mijden, maar mocht je toch een klacht willen indienen omdat je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens niet conform de regels van de AVG gebeurt, dan kun je dit bij de Belgische Privacycommissie : Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact(at)apd-gba.be. 

7. Wordt er gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. 

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren en als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook rechtstreeks met jou communiceren.

Gratis verzending!

Vanaf 75eur (in BE; incl btw).
Méér info over de verzendkosten.

14 dagen retourrecht

 

Veilige betaling

Paypal / Mastercard / Visa / Bancontact