Algemene voorwaarden Natuurwinkeltje Margriet

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand gelden vanaf 01/09/2021

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 5. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 6. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van diens herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Modelformulier voor herroeping : het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 9. Dag : kalenderdag;
 10. Duurovereenkomst of duurtransactie : een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken en/of diensten gedurende een bepaalde periode;
 11. Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Natuurwinkeltje Margriet
Achter d’Hoven 11 Bus 1
2990 Wuustwezel
03/669.70.75
info@natuurwinkeltjemargriet.be
btw BE0891.073.078

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld en moet de consument deze uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee deze instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.  
 3. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. De consument zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.
 6. De ondernemer behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de consument bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de consument de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan de ondernemer weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product en/of dienst of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die de ondernemer besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.
 7. In geval van overmacht kan de ondernemer haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.
 8. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Niettegenstaande de grote zorgvuldigheid die door de ondernemer aan de dag wordt gelegd, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De ondernemer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De ondernemer is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 4. Wanneer de consument specifieke vragen heeft over het aangeboden product en/of dienst bijvoorbeeld (aanvullende) informatie over de beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, prijs, volumes, kleur,… vragen wij de consument om vooraf contact op te nemen.
 5. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door de ondernemer. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
 6. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in art 3. lid 6, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, mee-/toesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

 1. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of in bruikleen gegeven goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de consument vanaf de inbezitname van de goederen.
 2. De consument verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7 – De prijs

 1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, zijn steeds inclusief BTW en bevatten alle andere verplicht door de consument te dragen taksen of belastingen.
 2. De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn louter decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 3. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 4. Zolang een overeenkomst niet tot stand is gekomen kunnen wijzigingen doorgevoerd worden aan prijzen en voorwaarden.
 5. Eenmaal een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.
 6. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal de prijs van dit aanbod gedurende de vermelde geldigheidsduur van de aangeboden producten en/of diensten niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 7. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 8. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 9. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 8 – Betaling

 1. De consument kan zijn online bestelling betalen:
  • met de volgende betaalkaarten: Visa, Mastercard, Bancontact,
  • via internetbankieren: Belfius Direct Net, KBC/CBC Online, ING Homepay, Paypal
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 10% over openstaande bedragen tot € 2.500, 5% over de volgende € 2.500 met een minimum van € 25 per factuur. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. Onverminderd het voorgaande behoudt de ondernemer zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen, in te houden of niet te verzenden.
 6. Van zodra 1 factuur na vervaldatum onbetaald blijft kan de ondernemer alle leveringen staken en alle andere zelfs nog niet vervallen facturen als vervallen beschouwen.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Producten en/of diensten besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland (of in andere landen op uitdrukkelijk verzoek) en na goedkeuring door de ondernemer.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. In geval van afwezigheid van de consument wordt een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk postpunt staat aangekruist, waar de consument op vertoning van zijn identiteitsbewijs zijn goederen binnen 14 dagen kan afhalen.
 4. Bij de levering in een afhaalpunt ontvangt de consument een bericht zodra zijn pakket beschikbaar is voor afhaling op vertoning van zijn identiteitsbewijs. Als het door de consument gekozen afhaalpunt niet meer bestaat of tijdelijk gesloten is op het moment van aflevering, behoudt de ondernemer zich het recht voor om het pak in het dichtstbijzijnde afhaalpunt ter beschikking te stellen.
 5. Voor de veiligheid en zekerheid van de consument kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering, alsook gevraagd worden om te tekenen voor ontvangst van de levering.
 6. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de consument onverwijld worden gemeld aan de ondernemer.
 10. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de consument vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de consument bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de ondernemer was geboden.

Artikel 10 – Garantie

 1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Consumenten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
 3. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de consument thuis zijn afgeleverd, dient de consument contact op te nemen met de klantendienst van de ondernemer en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de ondernemer.
 4. Bij vaststelling van een gebrek moet de consument de ondernemer zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 6. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de consument.

Artikel 11 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product zonder opgave van redenen ontbinden binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen of een door de consument gekozen afleverlocatie.
 2. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Bij diensten:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 12 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen teneinde het product te kunnen beoordelen.
 2. Voedingsmiddelen kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is en vóór het verstrijken van de vermelde vervaldag op de verpakking.
 3. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 & 2. Indien zo, behoudt de ondernemer zich het recht voor om de consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 13 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. De consument zendt zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, het product terug, of overhandigt dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken (zie Art. 11).
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 14 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, van de consument :
  • binnen de 14 dagen volgend op de dag waarop de ondernemer het geretourneerde product dat door de consument werd terruggezonden heeft ontvangen;
  • ter plaatse in de winkel indien de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, het product terugbrengt;
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 15 – Uitsluiting herroepingsrecht

De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 1. De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. De levering van producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. De levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. De levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 5. Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.

Artikel 16 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 17 – Klachtenregeling

 1. Bij vragen en/of klachten, kan contact worden opgenomen met de klachtendienst van de ondernemer. Deze is bereikbaar via email , op het telefoonnummer +32 (0)3 669 70 75 of per post op het adres : Achter d’ Hoven 11, 2990 Wuustwezel
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

Artikel 18 – Bewijs

De consument aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 19 – Geschillen

 1. Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Rechtbanken van het gerechterlijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd bij een geschil.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. U kan zich ook steeds richten tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel, ombudsmanvoordehandel.be of consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be)
 4. U kan ook terecht op het ODR-platform van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 20 – Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de ondernemer om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Bijlage I : Modelformulier voor herroeping

Méér informatie over het herroepingsrecht :  https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/herroepingstermijnen/herroepingsrecht-bij-aankoop

Een link naar het te gebruiken formulier :  https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf

Gratis verzending!

Vanaf 75eur (in BE; incl btw).
Méér info over de verzendkosten.

14 dagen retourrecht

 

Veilige betaling

Paypal / Mastercard / Visa / Bancontact